6. Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāla – konkursa „Sudraba kaija 2017” Nolikums

 

I Vispārīgie jautājumi

 1. Nolikums nosaka kārtību, kā tiek rīkots 6. Mūsdienu akustisko vokāli instrumentālo grupu festivāls – konkurss „Sudraba kaija 2017” (turpmāk –Pasākums).
 2. Pasākuma mērķi:
  • apzināt un popularizēt mūsdienu akustiskās vokāli instrumentālās grupas;
  • izvērtēt konkursa dalībnieku māksliniecisko sniegumu;
  • rosināt sabiedrības interesi par akustisko muzicēšanu, veicināt akustiskās muzicēšanas daudzveidību un tālāku attīstību;
 3. Pasākumā ir iekļautas šādas norises:
  • festivāla koncerti (turpmāk – festivāls) notiek no 2017. gada 15. aprīļa līdz 14. maijam Salacgrīvas novada Liepupē, Salacgrīvā un Ainažos.
  • akustiskās mūzikas grupu konkurss (turpmāk – konkurss) notiek sestdien, 2017. gada 13. maijā Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas namā Duntes „Mežgravās”;

II Pasākuma rīkotāji

 1. Pasākumu rīko Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta tautas nams.
  • Salacgrīvas novada domes Liepupes pagasta tautas nams, Salacgrīvas novada Liepupes pagasta “Mežgravās”, LV-4023, tālr. 64023932. Kontaktpersona: Andris Zunde, tautas nama vadītājs, tālr. 64023932, mob. tālr. 26526554, e-pasts andris.zunde@salacgriva.lv.

III Festivāla dalībnieki, programma un pieteikšanās kārtība

 1. Koncerta dalībnieki gatavo vokāli instrumentālu programmu bez fonogrammas un elektroniskiem efektiem, izmantojot tikai akustiskos mūzikas instrumentus.
 2. Veicot koncerta jauno dalībnieku atlasi, rīkotāji nepieciešamības gadījumā veic grupas noklausīšanos vai lūdz iesniegt grupas audioierakstus. Rīkotājam ir tiesības neapstiprināt grupas dalību koncertā.
 3. Festivāla rīkotāji nodrošina pilnu grupas apskaņošanu, ja iesniegta specifikācija (tehniskais raideris) 10 dienas pirms koncerta sākuma.
 4. Dalībai akustiskajos koncertos dalībniekus uzaicina pasākuma rīkotāji.

IV Konkursa dalībnieki un pieteikšanās kārtība

 1. Dalībai konkursā dalībnieks var pieteikties var pieteikties šādās mūzikas stilu grupās:
  • tautas mūzika (Tautas mūzikas ansambļi, folkloras kopas, tradicionālās mūzikas grupas, grupas, kas spēlē tautas/tradicionālās mūzikas interpretācijas, neatkarīgi no stila.)
  • populārā mūzika – dažādu žanru neakadēmiskās mūzikas grupas (džeza, džezroka, folk, folkrok, blūz, blūzrok, rok, poprok, pop, kantri, šlāger u.t.t.)
 2. Dalībai konkursā var pieteikties grupas:
  • kuru sastāvā ir ne mazāk kā trīs dalībnieki,
  • kuras savlaicīgi iesniegušas Dalībnieka pieteikuma anketu (3.pielikums) uz adresi: Liepupes tautas nams, „Mežgravas”, Liepupes pag., Salacgrīvas nov. LV- 4023, vai elektroniski: andris.zunde@salacgriva.lv un saņēmušas konkursa rīkotāju apstiprinājumu,
  • samaksājušas dalības maksu. Konkursa dalības maksa tiek noteikta EUR15,00 no kolektīva un tā iemaksājama Salacgrīvas novada domes kontā līdz 2017. gada 10.maijam.
   Rekvizīti: Salacgrīvas novada dome, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, LV- 4033, Reģ.Nr.90000059796, SEB banka, konts: LV71UNLA0013013130848.
   Maksājuma mērķis – konkurss „Sudraba kaija”.
 3. Veicot konkursa dalībnieku atlasi, rīkotāji nepieciešamības gadījumā veic grupas noklausīšanos vai lūdz iesniegt grupas audioierakstus, vai rīko dalībnieku atlases kārtu. Rīkotājam ir tiesības neapstiprināt grupas dalību konkursā.

V Konkursa programma

 1. Konkursā tiek izpildīta līdz 12 minūtēm gara vokāli instrumentāla programma, izmantojot ne mazāk kā trīs akustiskos mūzikas instrumentus, kas vismaz vienā skaņdarbā tiek izmantoti vienlaicīgi.
 2. Tautas mūzikas grupā vienam no skaņdarbiem (oriģinālmūzikai vai tautas mūzikas apdarei) ir vēlams būt dejiska rakstura, t.i., piemērotam skatuves deju kolektīva horeogrāfijas izveidei.
 3. Kopējai grupas apskaņošanai uz skatuves būs novietoti aktīvie (kondensatoru) mikrofoni, kuri konkursa laikā netiks pārvietoti. Fonogrammu, elektronisko instrumentu un skaņu efektu, kā arī skaņu pastiprinošās aparatūras izmantošana konkursā nav atļauta.

VI Konkursa vērtēšana

 1. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti atsevišķi šādās grupās:
  • tautas mūzikas grupa;
  • populārās mūzikas grupa.
 2. Konkursu vērtē rīkotāju izveidota žūrija, kuras sastāvā ir iekļauti eksperti – Latvijā pazīstami mūziķi un kultūras darbinieki, kā arī Salacgrīvas novada pašvaldības pārstāvji.
 3. Grupas priekšnesumu vērtē pēc šādiem kritērijiem:
  • stils, oriģinalitāte,
  • muzikālais izpildījums,
  • skatuves tēls, kopiespaids.
 4. Vērtējums tiek iegūts, žūrijas locekļiem vienojoties.
 5. Žūrija objektīvu iemeslu dēļ ir tiesīga veikt izmaiņas nolikumā, par to informējot konkursa dalībniekus. Žūrijas lēmums nav pārsūdzams.

VII Apbalvošana

 1. Konkursa dalībnieki saņem I, II vai III pakāpes diplomu, kā arī naudas balvu.
 2. Naudas balvu fonds EUR 1400,00 tiek sadalīts šādi:
  • Tautas mūzikas grupa

Pirmā prēmija – EUR 400,00

Otrā prēmija –   EUR 200,00

Trešā prēmija – EUR 100,00

 • Populārās mūzikas grupa

Pirmā prēmija – EUR 400,00

Otrā prēmija –   EUR 200,00

Trešā prēmija – EUR 100,00

 1. Žūrija var piešķirt speciālās balvu labākajiem izpildītājiem:
 • tautas mūzikas grupā papildus tiek piešķirtas divas balvas par labāko skaņdarbu skatuves dejas horeogrāfijas izveidei– apmaksāta iespēja veikt apbalvotā skaņdarba profesionālu skaņu ierakstu,
 • populārās mūzikas grupā kāda no grupām kā speciālo balvu saņem uzaicinājumu piedalīties 2017.gada festivālā „Positivus” Salacgrīvā.

VIII Noslēguma jautājumi

 1. Naudas balvu fondu nodrošina rīkotāji.
 2. Konkursa dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus, kā arī izdevumus par ekskursijām un naktsmītnēm sedz paši konkursa dalībnieki.
 3. Festivāla akustiskās mūzikas koncertu dalībnieku transporta izdevumus un ēdināšanu koncertu vietās nodrošina festivāla rīkotāji.
 4. Visiem 2017. gada konkursa dalībniekiem ieeja Pasākuma koncertos ir bez maksas.
 5. Iesniedzot pieteikuma anketu, dalībnieks apliecina, ka piekrīt Pasākuma nolikumam un tam, ka Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti un šie materiāli var tikt publiskoti.
 6. Informācija par pasākumu tiek publicēta festivāla mājas lapā sudrabakaija.lv, un Salacgrīvas novada mājas lapā salacgriva.lv
 7. Informācija: rīkotāju pārstāvis Andris Zunde, andris.zunde@salacgriva.lv, tālr. +37126526554, 64023932

 

Liepupes pagasta

tautas nama vadītājs                                                                                             A.Zunde

 

1.pielikums – norises kārtība SKATĪT

2.pielikums – pieteikuma anketa KONCERTAM

3.pielikums – pieteikuma anketa KONKURSAM

 

 

6. Положение фестиваля – конкурса современных акустических вокально-инструментальных групп «Серебряная чайка 2017»

 

I Общие положения

1. Положение определяет порядок организации 6 фестиваля – конкурса современных акустических вокально-инструментальных групп «Серебряная чайка 2017» (далее –Мероприятие).

2. Цели мероприятия:

 • выявить и популяризовать современные акустические вокально-инструментальные группы;
 • оценить артистическое исполнение участников конкурса;
 • пробудить интерес общества к акустическому музицированию, способствовать разнообразию и дальнейшему развитию акустического музицирования;

3. Мероприятие включает в себя следующие события:

 • Концерты фестиваля (далее – фестиваль), которые пройдут с 15 апреля 2017 года по 14 мая 2017 года в Салацгривском крае в Лиепупе, в Салацгриве и Айнажи.
 • конкурс акустических музыкальных групп (далее – конкурс), который пройдет в субботу, 13 мая 2017 года, в народном доме Дунтес «Межгравас» Салацгривского края;

II Организаторы мероприятия

4. Мероприятие организует народный дом Лиепупской волости Салацгривской краевой думы.

 • Народный дом Лиепупской волости Салацгривской краевой думы, «Межгравас» Лиепупской волости Салацгривского края, LV-4023, тел. 64023932.

Контактное лицо: Андрис Зунде, руководитель народного дома, тел. 64023932, моб. тел. 26526554, электронная почта: andris.zunde@salacgriva.lv.

III Участники фестиваля, программа и порядок подачи заявок

5. Участники концерта подготавливают вокально-инструментальную программу без фонограммы и электронных эффектов, используя только акустические музыкальные инструменты.

6. Проводя отбор новых участников, организаторы в случае необходимости проводят прослушивание групп или просят предоставить аудиозаписи группы. Организаторы имеют право не утверждать участие группы в концерте.

7. Организаторы фестиваля обеспечивают полное озвучение группы, если спецификация (технический райдер) предоставлена за 10 дней до начала концерта.

8. К участию в акустических концертах участники приглашаются организаторами мероприятия.

IV Участники конкурса и порядок подачи заявок

9. Для участия в конкурсе участник может подать заявку для групп следующих музыкальных стилей:

 • Народная музыка (ансамбли народной музыки, фольклорные коллективы, традиционные музыкальные группы, группы, которые играют народные интерпретации/интерпретации традиционной музыки, независимо от стиля).
 • Популярная музыка – неакадемические музыкальные группы разного жанра (джаз, джаз-рок, фолк, фолк-рок, блюз, блюз-рок, рок, поп-рок, поп, кантри, шлягер и т.д.).

10. Для участия в конкурсе заявки могут подавать группы:

 • в составе которых не менее трех участников,
 • которые своевременно подали Анкету для заявки участника (приложение № 3) по адресу: Лиепупский народный дом «Межгравас», Лиепупская волость, Салацгривский край, LV- 4023, или в электронной форме на: andris.zunde@salacgriva.lv и получили подтверждение от организаторов конкурса.
 • которые оплатили взнос за участие в конкурсе, который составляет EUR15,00 с коллектива и подлежит оплате на счет Салацгривской краевой думы до 10 мая 2017 года.
  Реквизиты: Салацгривская краевая дума, улица Смилшу 9, Салацгрива, LV-4033, рег. №90000059796, АО «SEB banka», счет: LV71UNLA0013013130848.
  Цель платежа – конкурс «Серебряная чайка».

11. Проводя отбор участников конкурса, организаторы в случае необходимости проводят прослушивание групп или просят предоставить аудиозаписи группы, или организовывают для участников отборочный тур. Организаторы имеют право не утверждать участие группы в конкурсе.

V Программа конкурса

12. В конкурсе исполняется вокально-инструментальная программа продолжительностью до 12 минут, используя не менее трех акустических музыкальных инструментов, которые хотя бы в одном произведении используются одновременно.

13. В группах народной музыки одно из произведений (оригинальной музыки или обработки народной музыки) желательно должно быть танцевального характера, т.е., соответствующим для создания хореографии сценичного танцевального коллектива.

14. Для общего озвучения группы на сцене будут размещены активные (конденсаторные) микрофоны, которые во время конкурса не будут перемещаться. Использование во время конкурса фонограмм, электронных инструментов или звуковых эффектов, а также аппаратуры усиливающей звук запрещено.

VI Оценивание конкурса

15. Участники конкурса оцениваются отдельно в следующих группах:

 • группы народной музыки;
 • группы популярной музыки.

16. Конкурс оценивает созданное организаторами жури, в состав которого входят эксперты – известные Латвийские музыканты и работники культуры, а также представители Салацгривской краевой думы.

17. Выступление группы оценивается по следующим критериям:

 • стиль, оригинальность,
 • музыкальное исполнение,
 • сценичный образ, общее впечатление.

18. Оценка определяется по соглашению членов жури.

19. Жури по объективным причинам вправе внести в положение изменения, информируя об этом участников конкурса. Решение жюри обжалованию не подлежит.

VII Награждение

20. Участники конкурса получают дипломы I, II или III степени, а также денежный приз.

21. Денежный призовой фонд EUR 1400,00 распределяется следующим образом:

 • Группа народной музыки

Первая премия – EUR 400,00

Вторая премия –   EUR 200,00

Третья премия – EUR 100,00

 • Группа популярной музыки

Первая премия – EUR 400,00

Вторая премия –   EUR 200,00

Третья премия – EUR 100,00

22. Жури может присвоить лучшим исполнителям специальные призы:

 • в группе народной музыки дополнительно присваиваются два приза за лучшее музыкальное произведение для создания сценичной танцевальной хореографии – оплаченная возможность произвести профессиональную звуковую запись награжденного музыкального произведения,
 • в группе популярной музыки одна из групп как специальный приз получит приглашение принять участие в фестивале 2017 года «Позитивус» в Салацгриве.

VIII Заключительные положения

23. Денежный призовой фонд обеспечивается организаторами.

24. Расходы участников конкурса на питание и транспорт, а также расходы на экскурсии и проживание покрывают сами участники конкурса.

25. Транспортные расходы и расходы на питание участников концертов акустической музыки фестиваля на месте проведения концертов обеспечивают организаторы фестиваля.

26. Для всех участников конкурса 2017 года вход на концерты Мероприятия бесплатный.

27. Подавая анкету на заявку, участник подтверждает, что соглашается с положением Мероприятия и с тем, что во время Мероприятия участники могут быть сфотографированы и сняты на видео и настоящие материалы могут быть опубликованы.

28. Информация о мероприятии публикуется на домашней странице фестиваля sudrabakaija.lv, и на домашней странице Салацгривской краевой думы salacgriva.lv.

29. Информация: представитель организаторов Андрис Зунде, andris.zunde@salacgriva.lv, тел. +37126526554, 64023932

 

Руководитель народного дома

Лиепупской волости                                                                                А.Зунде

 

Приложение № 1 – Порядок проведения ЗДЕСЬ

Приложение № 2 – Анкета для заявки участника на КОНЦЕРТ

Приложение № 3 – Анкета для заявки участника на КОНКУРС

 

 

6th Festival  Competition of Modern Acoustic Vocal and Instrumental Bands Sudraba kaija 2017” Regulations

 

I General Matters

 1. These Regulations lay down the procedure for organisation of the 6th Festival –Competition of Modern Acoustic Vocal and Instrumental Bands “Sudraba kaija 2017” (Silver Gull 2017) (hereinafter — the Event).
 2. Objectives of the Event:
  • to identify and popularise modern acoustic vocal and instrumental bands;
  • to evaluate artistic performances of the competition’s participants;
  • to increase interest of society in acoustic music, to promote the diversity and further development of acoustic music;
 3. The Event includes the following:
  • Festival’s concerts (hereinafter — the Festival) will take place from the 15th of April to the 14th of May, 2017 in Liepupe, Salacgriva and Ainazi, in Salacgriva Municipality.
  • the acoustic band competition (hereinafter — the Competition) will take place on Saturday, the 13th of May, 2017 in the People’s House of Liepupe parish in Mezgravas, Dunte, Salacgriva Municipality.

II Event Organisers

 1. The Event shall be organised by the People’s House of Liepupe parish in Salacgriva Municipality.
  • Address: People’s House of Liepupe parish of Salacgriva Municipality, in Mezgravas, Liepupe parish, Salacgriva Municipality, LV-4023, tel. 64023932. Contact details: Andris Zunde, Head of the People’s House, tel. 64023932, mob. tel. 26526554, e-mail: andris.zunde@salacgriva.lv.

III Participants, Programme and Application Procedure of the Festival

 1. Concert participants shall prepare vocal and instrumental music programme without a phonogram and electronic effects by using only acoustic musical instruments.
 2. To select new concert participants, the organisers shall conduct band auditions or request submission of the band’s audio recordings where necessary. The organiser shall have the right not to approve participation of a band in the concert.
 3. Organisers of the Festival shall ensure complete sound provision for the band if the specification (technical rider) is submitted no later than 10 days before the beginning of the concert.
 4. The participants shall be invited to take part in acoustic concerts by organisers of the Event

IV Participants and Application Procedure of the Competition

 1. A participant may apply to the Competition in the following categories of musical style (music genre):
 • folk music (folk music ensembles, folk groups, traditional music bands, bands playing interpretations of folk/traditional music regardless of the music style);
 • popular music — bands of various non-academic music genres (jazz, jazz rock, folk, folk rock, blues, blues rock, rock, pop rock, pop, country, Schlager music, etc.).
 1. The bands applying to the Competition must comply with the following conditions:
  • a band shall consist of no less than 3 (three) participants;
  • a band shall submit in due time the Participant Application Form (Annex 3) by sending it by post to the address: Liepupes tautas nams, Mezgravas, Liepupes pag., Salacgrivas nov., LV- 4023, or in electronic form to: andris.zunde@salacgriva.lv and receive an approval from organisers of the Competition;
  • a band shall pay the entry fee. The entry fee of the Competition shall amount to EUR00 per band, and it shall be transferred to the bank account of the Salacgriva Municipality Council by the 10th of May, 2017.
   Bank details: Salacgrivas novada dome, Smilsu iela 9, Salacgriva, LV-4033, Reg. Nr. 90000059796, SEB banka, account No.: LV71UNLA0013013130848.
   Payment details — the Competition „Sudraba kaija”.
 2. To select participants for the competition, the organisers shall conduct band auditions or request submission of the band’s audio recordings where necessary. The organiser shall have the right not to approve participation of the band in the Competition.

V Programme of the Competition

 1. A participant of the competition shall give a vocal and instrumental performance up to 12 (twelve) minutes long by using no less than 3 (three) acoustic musical instruments that are played simultaneously in at least 1 (one) composition.
 2. It is recommended that a band participating in the folk music category should play at least one dance composition (original or interpretation of an existing folk song), namely, a composition that is suitable for creating choreography for a stage performance of a folk dance company.
 3. For general sound provision, the stage will be equipped with active (condenser) microphones that shall not be moved during the competition. It is prohibited to use phonograms, electronic instruments and sound effects, as well as sound amplifiers in the Competition.

VI Evaluation of Participants of the Competition

 1. Participants of the Competition shall be evaluated separately in the following categories:
  • a folk music band;
  • a pop music band.
 2. Participants of the Competition will be evaluated by a jury created by the organisers and consisting of experts — popular Latvian musicians and culture professionals, as well as representatives of the Salacgriva Municipal Council.
 3. A band’s performance will be evaluated according to the following criteria:
  • style, originality;
  • musical performance;
  • stage presence, overall impression.
 4. The final decision on evaluation will be reached by mutual agreement among members of the jury.
 5. The jury shall have the right to make amendments to the Regulations for objective reasons by notifying participants of the Competition in advance. The jury decision shall not be subject to an appeal procedure.

VII Awards

 1. Participants of the Competition shall receive a 1st, 2nd or 3rd level diploma and prize money.
 2. The prize money in the amount of EUR 1,400.00 shall be divided in the following way:
  • For the winning folk music band

1st prize — EUR 400.00

2nd prize — EUR 200.00

3rd prize — EUR 100.00

 • For the winning pop music band

1st prize — EUR 400.00

2nd prize — EUR 200.00

3rd prize — EUR 100.00

 1. The jury may give special prizes to the best performers:
  • two prizes for the best composition by a folk music band suitable to create choreography for a stage performance of a folk dance company — an opportunity to make a professional record of the composition free of charge;
  • one of the bands performing in the popular music category will receive a special prize — an invitation to participate in the “Positivus Festival 2017”.

VIII Final provisions

 1. Money prizes shall be provided by organisers of the Event.
 2. The expenses for food and transport, as well as expenses for excursions and accommodation shall be covered by participants of the Competition themselves.
 3. The expenses for food and transport at the acoustic concert venues of the Festival shall be covered by organisers of the Festival.
 4. All participants of the 2017 Competition shall attend concerts of the Event for free.
 5. By submitting the application form, the participant confirms that it agrees with the Regulations of the Event and understands that participants may be photographed and filmed during the Event, and the respective materials may be published.
 6. Information on the event shall be published on the home page of the Festival sudrabakaija.lv and the home page of the Salacgriva Municipality salacgriva.lv
 7. For more information, please contact: Andris Zunde, representative of organisers, andris.zunde@salacgriva.lv, tel. +37126526554, 64023932

 

Head of the People’s House

of Liepupe parish                                                                                     A.Zunde

 

Annex 1 – event programme HERE

Annex 2 – application for the CONCERT

Annex 3 – application for the COMPETITION

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin